معرفی آزمون زبان EPT - English Proficiency Test

International English Language Testing System

آزمون سنجش مهارت زبان انگلیسی داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی EPT نام دارد.
داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی باید قبل از آزمون جامع مدرک EPT خود را اخذ نمایند.
مي توان آزمون EPT را با آزمون بين المللي TOEFL PBT مقايسه نمود. تنها تفاوت آن با آزمون TOEFL اين است كه بخش شنيداري و نگارش ندارد.
EPT دانشگاه آزاد شامل 100 سوال بوده كه از این تعداد، ۳۰ سوال به درک مطلب، ۳۵ سوال به لغات و ۳۵ سوال به گرامر اختصاص داده شده است.
* لازم به ذكر است كه اين دسته بندی بسته به هر آزمون کمی متغير مي باشد، بعبارتی ممكن است در يك آزمون تعداد سوالات گرامر 30 سوال و واژگان 40 سوال باشد. آزمون EPT نمره منفی ندارد و نمره حد نصاب قبولی در آن، 50 است.
شرکت کنندگان این آزمون (فارغ از رشته تحصیلی و دانشگاه خود) می بایست حداقل نمره ۵۰ را جهت ارائه مدرک EPT خود حین مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد کسب کنند.
تعدد شرکت در آزمون EPT ، محدودیت خاصی ندارد و داوطلبین می توانند تا زمان کسب نمره دلخواه در کلیه آزمون های EPT شرکت کنند.
در صورتی که تصمیم قاطع برای ادامه تحصیل دکتری در دانشگاه آزاد را دارید، بهتر است در آزمون EPT شرکت کنید. چرا که آزمون EPT بدون آزمون شنیداری برگزار می گردد و علاوه بر آن، نمره قابل قبول ، ۵۰ می باشد. در صورتی که اگر داوطلب بخواهد مدرک MSRT را به دانشگاه آزاد اسلامی ارائه کند، می بایست حداقل نمره ۶۵ این آزمون را کسب کرده باشد.
مدرک EPT از زمان صدور، در داخل کشور به مدت ۲ سال اعتبار دارد و در خارج از کشور فاقد اعتبار است.

بودجه بندی سوالات آزمون EPT

۱- واژگان شامل ۲۵ سؤال تستی
۲- دستور زبان شامل ۴۰ سؤال تستی
۳- درک مطلب در دو بخش شامل :
الف) خواندن و درک متون ۲۰ سؤال تستی
ب) درک مطلب متن با کلمات حذف شده (cloze) شامل ۱۵ سؤال تستی

منابع سوالات آزمون EPT

۱- Longman Preparation for the TOEFL (The Paper - based)
۲- Barron’s Essential Words for TOEFL
۳- ۱۱۰۰ Words You Need to Know
۴- ۵۰۴ Essential Words
۵- TOEFL Reading Flash (۲۰۰۱)